கல்வி அளவீடு மற்றும் மதிப்பீடு Guide Book கல்வி அளவீடு மற்றும் மதிப்பீடு Guide Book Reviewed by Admin on March 20, 2023 Rating: 5
கற்றலும் கற்பித்தலும் Book Mr.Perampalam Ganesh (BA Hons. Dip.in Ed.) கற்றலும் கற்பித்தலும் Book Mr.Perampalam Ganesh (BA Hons. Dip.in Ed.) Reviewed by Admin on March 20, 2023 Rating: 5

கல்வித் தத்துவங்களும் கோட்பாடுகளும் | PGDE | வினா விடை - (02)

May 28, 2022
  01. கல்வித்தத்துவத்தைக் கற்பதனால் ஆசிரியருக்குக் கிடைக்கும் நன்மைகள் இரண்டு எழுதுக? கலைத்திட்ட உள்ளடக்கத்தை தீர்மானிக்க கற்றல் கற்பித்தல் ...
கல்வித் தத்துவங்களும் கோட்பாடுகளும் | PGDE | வினா விடை - (02) கல்வித் தத்துவங்களும் கோட்பாடுகளும்  | PGDE | வினா விடை - (02) Reviewed by Admin on May 28, 2022 Rating: 5
கல்வி வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும் | PGDE | வினா விடை - (02) கல்வி வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும் | PGDE | வினா விடை - (02) Reviewed by Admin on May 25, 2022 Rating: 5

கல்வி கோட்பாடுகளும் தத்துவங்களும் வினா விடை |PGDE

May 15, 2022
01. பிள்ளை மையக் கல்வி தொடர்பான கருத்துகளை முன்வைத்த முக்கியமான தத்துவவியலாளர்கள் இருவரது பெயர்களைக் குறிப்பிடுக? ரூசோ மகாத்மா காந்தி ஜோன்டூ...
கல்வி கோட்பாடுகளும் தத்துவங்களும் வினா விடை |PGDE கல்வி கோட்பாடுகளும் தத்துவங்களும் வினா விடை |PGDE Reviewed by Admin on May 15, 2022 Rating: 5

கல்வி வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும் | PGDE | வினா விடை

May 13, 2022
வினா   தற்கால சமூகப் பிரச்சினைகளுக்கு முகங்கொடுக்கும் வகையில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு நிலையான சமநிலை ஆளுமையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு தேவையான உதவ...
கல்வி வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும் | PGDE | வினா விடை கல்வி வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும் | PGDE | வினா விடை Reviewed by Admin on May 13, 2022 Rating: 5
ஒப்பீட்டுக் கல்வி வினாத்தாள்கள்- கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் இலங்கை ஒப்பீட்டுக் கல்வி வினாத்தாள்கள்- கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் இலங்கை Reviewed by Admin on September 25, 2021 Rating: 5
Powered by Blogger.